LINK TRANSLATIONS 011


Prevodilac

Prevodilac je čovek koji prevodi tekstove iz jednog jezika u drugi jezik. Profesionalni prevodioci prevode iz stranog jezika u maternji jezik jer se tako dolazi do najboljih rešenja. Dobrim prevodilaštvom mogu da se bave i bilingvisti.

Sudski Tumac

Sudski prevodilac

Sudski prevodilac može biti lice koje ima visoko obrazovanje i ispunjava zakonom utvrđene uslove za zaposlenje kao državni službenik, kao i sledeće posebne uslove:

  1. da ima odgovarajuće visoko obrazovanje za određeni strani jezik ili da poseduje potpuno znanje jezika sa koga prevodi i na koji prevodi usmeni govor ili pisani tekst;
  2. da poznaje pravnu terminologiju koja se koristi u jeziku sa koga se prevodi ili na koji se prevodi;
  3. da ima najmanje pet godina iskustva na prevodilačkim poslovima.
Sudski Tumac

Rešenje o postavljenju sudskog prevodioca sadrži lično ime i jezik za koji je postavljen. Sudski prevodilac ima pečat okruglog oblika,
prečnika 38 mm koji sadrži ime i prezime, oznaku: „sudski prevodilac“, sa naznakom jezika za koji je postavljen i mesto prebivališta prevodioca. Tačnost izvršenog prevoda sudski prevodilac overava svojim potpisom i pečatom. Tekst overe glasi: „Potvrđujem da ovaj prevod u potpunosti odgovara izvorniku koji je sastavljen na ____ jeziku.“.

Sudski Tumac

JEZICI ZA KOJE POSTOJE SUDSKI PREVODIOCI U REPUBLICI SRBIJI

ARAPSKIALBANSKIBOSANSKIBUGARSKI
GRČKIDANSKIENGLESKIITALIJANSKI
JAPANSKIKINESKILATINSKILITVANSKI
MAĐARSKIMAKEDONSKINEMAČKINORVEŠKI
PANDŽABUPERSIJSKIPOLJSKIPORTUGALSKI
ROMSKIRUMUNSKIRUSINSKIRUSKI
SLOVAČKISLOVENAČKITURSKIUKRAJINSKI
URDUJERMENSKIFINSKIFLAMANSKI
FRANCUSKIHERBEJSKIHINDUHOLANDSKI
HRVATSKIČEŠKIŠVEDSKIŠPANSKI

POZOVITE: +381 69/11-011-69
Link Translations, 2017.